Список публікацій


Публікації у фахових виданнях

1. Шевчук А.В. Поняття та види стадій вчинення злочину // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 91: Правознавство. – Чернівці: ЧДУ, 2000. – С.95-98.

2. Шевчук А.В. Замах на злочин та його ознаки // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 105: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2001. – С.92-95.

3. Шевчук А.В. Розмежування добровільної відмови від вчинення злочину та дійового каяття // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 121: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2001. – С.109-111.

4. Шевчук А.В. Готування до злочину та особливості відповідальності за готування // Актуальні проблеми держави і права. Випуск 11. – Одеса: Юридична література, 2001. – С. 536-544.

5. Шевчук А.В. Поняття та види непридатного замаху // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 125: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2001. – С.101-103.

6. Шевчук А.В. Незакінчений злочин: поняття, види та особливості кваліфікації // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 236: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2004. – С.117-120.

7. Шевчук А.В. Питання добровільної відмови від вчинення злочину – завдання ефективної боротьби з організованою злочинністю і корупцією // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). Науково-практичний журнал. Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. - Київ, 2005. - С. 157-164.

8. Шевчук А.В. Фактична помилка та особливості кваліфікації її різновидів : постановка проблеми // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 4-5 : Правознавство. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 202-205.

9. Шевчук А.В. Подвійна форма вини за кримінальним законодавством України // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 273: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2005. – С.102-105.

10. Шевчук А.В. Сучасний погляд на захист основ моральності в нормах «Уложення про покарання кримінальні та виправні 1885 року». Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 682: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 144 с. – С. 36-41.

11. Шевчук А.В. Регламентация преступлений против нравственности в уголовных кодексах Украины и Болгарии сравнительный анализ // «Свобода, сигурност, правосьдие». – Русенския университет «Ангел Кьнчев», 2013. – С. 190 - 206.

12. Шевчук А.В. Перелюбство (Адюльтер) – один із найдавніших злочинів проти статевої моралі. Науковий журнал «Право і суспільство» № 3, 2014 р. – м. Д.: - 2014 р. – С. 279- 284.

13. Шевчук А.В. Первісна мораль. Науковий вісник ужгородського національного університету. Серія «Право». Випуск 24 (Том 4). – Ужгород – 2014 р. – С. 71-75.

14. Шевчук А.В. Інцест – один з найдавніших злочинів проти статевої моралі. Науковий вісник ужгородського національного університету. Серія «Право». Випуск 26. – Ужгород – 2014 р. – С. 234-238.

15. Шевчук А.В. Охорона первісної моралі. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Випуск 1. Том 1. – Х.: - 2014р. – С. 43-48.

16. Шевчук А.В. Генезис наукової думки про мораль як обєкт кримінально-правової охорони / Morals the object of criminal-legal protection and its genesis in scientific literature / А.В. Шевчук // “Innovations in Science and Education: Challenges of our time” Collection of scientific papers; edited by Maryna Dei, Olha Rudenko. 2 Issue. – London: IASHE, 2017. – 266 p.


Публікації за матеріалами науково-практичних конференцій

1. Шевчук А.В. Добровільна відмова від вчинення злочину як складова захисту прав людини в кримінальному законодавстві // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали VIІ регіональної науково-практичної конференції (13-14 лютого 2001р.). – Львів, 2001. – С. 214-215.

2. Шевчук А.В. Умисел: проблеми відмежування видів за інтелектуальною стороною // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні. Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 квітня 2005р.). – Острог: правничий факультет Національного університету “Острозька академія”, 2005.- C.360-361.

3. Шевчук А.В. Несовершенство законодательной конструкции юридического состава взяточниства в УК Украины как результат правотворческой ошибки // Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения в постсоветских государствах: материалы Международного научно-практического круглого стола (29-30 мая 2008 года) / под ред. В.М. Баранова, И.М. Мацкевича. - М.: Проспект, 2009. – С.717-724.

4. Шевчук А.В. Охорона первісної моралі: погляд криміналіста // Протидія злочинності: теорія та практика: збірник матеріалів VІ Міжвузівської науково-практичної конференції студентів (курсантів), аспірантів та молодих учених (Київ, 16 травня 2014 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2014. – С. 179-182.

5. Шевчук А.В. Заборона інцесту - одна з найдавніших в історії людства. «Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії». Матеріали міжнародної науково- практичної конференції. Запорізький національний університет. – З.: 2014 р. – 318 с. – С. 256-259.

6. Шевчук А.В. Перелюбство (адюльтер) в найдавнішій історії як злочин проти статевої моралі. «Правове забезпечення політики держави на сучасному етапі її розвитку». Міжнародна науково-практична конференція, 4-5 квітня 2014 р. Східноукраїнська наукова юридична організація. – м. Донецьк. – 325 с. – С. 106-108.

7. Шевчук А. В. Мораль як об’єкт кримінально-правової охорони / А. В. Шевчук // Матеріали наук. конф. [«Антропосоціокультурна природа права»], (Чернівці, 25-27 травня 2016 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 412-416.


Навчально-методичні праці

1. Шевчук А.В. Теорія кваліфікації злочинів. Методичні рекомендації та програма спецкурсу. – Чернівці: Рута, 2004. – 36 с.

2. Нежурбіда С.І., Шевчук А.В., Жаровська Г.П., Ющик О.І., Ніндипова Т.А. Кримінологія. Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Рута, 2004. – 80 с.

3. Ющик О.І., Шевчук А.В., Нежурбіда С.І. Кримінальне право України. Особлива частина: Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Рута, 2005. – 124 с.

4. Кримінальне право України (Особлива частина): Навчально-методичний посібник. Укл. А.В. Шевчук, М.Д. Дякур, Л.В. Гусар – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 88 с.

5. Шевчук А.В, Дякур М.Д. Кримінальне право України (Особлива частина): навчальний посіб. / Андрій Шевчук, Марія Дякур. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2013. – 472 с.