Список публікацій


Публікації у фахових виданнях

1. Г.П. Жаровська Злочинна діяльність: сутність та ознаки / Жаровська Г.П. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.227: Правознавство. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2004. - С. 110-115.

2. Г.П. Жаровська Транснаціональна злочинність: джерела, ознаки, структура взаємозв'язків / Жаровська Г.П. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.660: Правознавство. - Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2013. - С. 111-118.

3. Г.П. Жаровська Сучасні реалії транснаціональної організованої діяльності в Україні / Жаровська Г.П. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.714: Правознавство. - Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2013. - С. 120-125.

4. Жаровська Г.П. Транснаціональне злочинне середовище: кримінально-правова та кримінологічна характеристика / Г.П. Жаровська // Науково-практичний журнал "Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)". Спец. випуск 3 (31). - Київ: Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України, 2013. –– С. 51-63.

5. Г.П. Жаровська Глобалізація як фактор якісних змін в організованому злочинному середовищі / Г.П. Жаровська // Часопис Київського ун-ту права: Український науково-практичний часопис. - № 3, 2013. - Київ: Київський університет права НАН України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. - С. 292-296.

6. Г.П. Жаровська Взаємодія транснаціонального сегмента української організованої злочинності і транснаціональних кримінальних ринків в умовах глобалізації / Г.П. Жаровська // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Наукове видання. Вип.25: Право. - Ужгород: Ужгородський національний ун-т, 2014. - С. 199-203.

7. Г.П. Жаровська Національна специфіка створення та розвитку транснаціональних злочинних організацій в Україні / Г.П. Жаровська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного ун-ту: Збірник наук. праць. Вип. 8: Юриспруденція. - Одеса: Міжнародний гуманітарний ун-т, 2014. - С.231-235.

8. Г.П. Жаровська "Торгівля людьми" як форма організованої злочинної діяльності/ Г.П. Жаровська // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наук. праць. Вип. 71. - Одеса: Національний університет"Національна юридична академія", - видавництво "Юридична література", 2014. - С. 373-379.

9. Г.П. Жаровська Реформування правоохоронної системи як відповідь на децентралізацію державної влади в Україні / Г.П. Жаровська // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія": Збірник наукових праць. Вип.3. - Чернівці: Чернівецький факультет Нац. ун-ту "ОЮА", 2014 .- С. 200-212.

10. Жаровська Г.П. Перспективні напрями протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні / Г.П. Жаровська // Науково-практичний журнал "Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). Вип. 1 (32)'2014. - Київ: Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України. ", 2014. –– С. 11-16.

11. Жаровська Г.П. Організаційні аспекти протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні / Г.П. Жаровська // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Вип. 73. – Одеса: Національний університет "Національна юридична академія", - видавництво "Юридична література", 2014.–– С.475-481.

12. Жаровська Г.П. Транснаціональна злочинність як реальна загроза національній безпеці України / Г.П. Жаровська // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Наукове видання. Вип.27. Т.3: Право. - Ужгород: Ужгородський національний ун-т, 2014. – С.33-37.

13. Жаровська Г.П. Структурно-організаційні особливості транснаціональних злочинних організацій в Україні / Г.П. Жаровська // Науковий журнал "Право і суспільство". - 2015. - №1. - С. 209-214.

14. Жаровська Г.П. Економічна протиправна діяльність як фактор транснаціональної організованої злочинності в Україні / Г.П. Жаровська// Науковий вісник Херсонського державного університету/: збірник наукових праць. Серія "Юридичні науки". Вип. 6-1 Том 3/2014: Юридичні науки. - Херсон: Херсонський держ. ун-т, 2014. - С. 112-116.

15. Жаровська Г.П. Міжнародно-правові засади боротьби з транснаціональною злочинністю: проблеми і перспективи/ Г.П.Жаровська // Науковий міжнародний журнал "Альманах міжнародного права" - Одеса: 2014. -№6. - С. 90-100.

16. Жаровська Г.П. Визначення пріоритетів у боротьбі з транснаціональною злочинністю в Україні з використанням інструментів інформаційної підтримки / Г.П. Жаровська// Науковий журнал "Право і суспільство". - 2015. -№4. - С. 139-147.

17. Жаровська Г.П. Способи мінімізації ризиків кримінальної діяльності суб’єктами транснаціональної організованої злочинності / Г.П. Жаровська// Науковий журнал "Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки". - 2015. - №2 (1) - С. 179-186.

18. Жаровська Г.П. Основні моделі транснаціональних злочинних організацій. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2018. № 1 (15). С.49-60.

19. Жаровська Г.П. Контрабанда автотранспорту: вид діяльності транснаціональної організованої злочинності. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. Вип.1. Том 2. С. 137-142.

20. Жаровська Г.П. Наукові підходи до визначення організованої транснаціональної злочинності. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2018. № 3 (108). С. 187-197.


Публікації у міжнародних фахових виданнях

1. Г. Жаровская Изменение статусной роли как фактор развития транснациональной преступности в Украине / Галина Жаровская // Legea si vsata : Publicatie stiintihco-practica.- Nr. 5/ 2 (269) 2014 - Republica Мoldova, 2014. - 94-98.

2. Г. Жаровская Глобализация и геополитическое положение как факторы детерминирующие развитие транснациональной преступности в Украине / Галина Жаровская // "Jurnalul juridic national: teoriie si practica" О.О.О. :" National law jurnal: teory and practice" L.L.C. - Nrю 2 (6) 2014. - Republica Мoldova, 2014. - C. 35-40.

3. Г. Жаровская Транснациональная преступность как часть украинского социума и мировой криминальной сферы / Галина Жаровская // Legea si vіata: Revista stintifico-practica .– Nr. 9/2 (273) .– Republica Moldova, 2014. – С. 46 - 49.

4. Г. Жаровская Проблемы и причины транснационализации организованной преступности в Украине / Галина Жаровская // «Jurnalul juridic national: teoriie si practica» О.О.О. : «National law jurnal: teory and practice» L.L.C. – Nr. 4 (8). – Republica Moldova, 2014.– C. 186 - 191.

5. Жаровська Г.П. "Мафіозна держава" та її ознаки / Галина Жаровська // mezinarodni casopis "Evrohsky politicky a pravni diskurz" Svazek 1, 6. vydani, Brno, kraj:Jihomoravsky . - 2014- С. 411-419.

6. Жаровська Г.П. Боротьба з транснаціональною організованою злочинністю в Україні: концепт національної політики. «Visegrad Journal on Human Rights», 2018. № 2 (volume 1), Bratislava, Slovak Republic. С. 54-59.


Публікації за матеріалами науково-практичних конференцій

1. Г.П. Жаровська Типологія та характеристика транснаціональних злочинних організацій // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ХХ-річчю Нац. академії правових наук України (м. Одеса, 1листопада 2013 р.). - Одеса: Фенікс 2013. - С. 47-51.

2. Г.П. Жаровська Основні напрями транснаціональної злочинної діяльності в Україні // Право і держава сучасної України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції(м. Київ 8-9 листопада 2013 року). - Київ: Центр правових наукових досліджень, 2013. - С.98-101.

3. Жаровська Г.П. Систематизація злочинів проти інформаційної безпеки України з точки зору сучасних суспільно-політичних викликів / Г.П. Жаровська // Протидія злочинності: теорія і практика: збірник матеріалів VI Міжвузівської науково-практичної конференції студентів(курсантів), аспірантів та молодих учених (Київ, 16 травня 2014 року). - К.: Національна академія прокуратури України, 2014. - С.356-361.

4. Жаровська Г.П. Концептуальні засади боротьби з тероризмом як прояв діяльності транснаціональної організованої злочинності в Україні / Г.П. Жаровська // Про злочин та покарання: еволюція кримінально-правової доктрини: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 250-річчю трактату Чезаре Беккаріа (Одеса, 13 червня 2014 року). - Одеса: Юридична література, 2014. - С. 283-289.

5. Жаровська Г.П. Практичні аспекти діяльності інтерполу у боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю/ Г.П. Жаровська // Сучасне правотворення: питання теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 01-02 серпня 2014 року). - Дніпропетровськ, "Правовий світ", 2014. - С. 77-79.

6. Жаровська Г.П. Проблеми та шляхи підвищення ефективності боротьби із транснаціональною злочинністю у міжнародному масштабі/ Г.П.Жаровська// Prava a svobody cloveka a obcana: mechanizmus ich implementacie a ochrany roznych oblastiach prava: zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie/ Bratislava, 19-20 septembra, 2014 - Paneuropska vysoka skola, Bratislava, 2014 - С. 246-249. Права та свободи людини і громадянина: механізм реалізації та розвитку різними галузями права: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Братислава, Словацька Республіка,19-20 вересня 2014. - С.246-249.

7. Жаровська Г.П. Використання можливостей МОКП-Інтерпол у протидії незаконному обігу наркотиків/ Г.П. Жаровська // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м.Запоріжжя, 3-4 жовтня 2014) - Запоріжжя: ЗНУ, 2014. - С. 207-210.

8. Жаровська Г.П. Використання можливостей МОКП Інтерпол в протидії міжнародному тероризму в Україні/ Жаровська Г.П.// Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 10-11 жовтня 2014) - Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2014. - С.159-163.

9. Жаровська Г.П. Актуальні проблеми міжнародного співробітництва у боротьбі з транснаціональною злочинністю / Жаровська Г.П.// Тенденції та пріоритети реформування законодавства України: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 12-13 грудня 2014) - Херсон: у 2-х частинах. Видавничий дім "Гельветика", 2014. - Частина ІІ - С.83-86.

10. Жаровська Г.П. Особливості ієрархічної структури транснаціональних злочинних організацій в Україні / Жаровська Г.П.// Правова реформа та забезпечення демократизаційних процесів і національної безпеки України: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 12-13 грудня 2014) - Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2014. - С.170-173.

11. Жаровська Г.П. Фактори транснаціональної організованої злочинності на початку ХХІ ст. / Жаровська Г.П. // Верховенство права у новітніх законодавчих реформах: доктрина і практика: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції (м. Київ, 11 грудня 2014). Тези наукових доповідей - Київ: Lecal Activiti, 2014. - С. 119-124.

12. Жаровська Г.П. Транснаціональна організована злочинність в Україні: еволюційний аспект / Г.П. Жаровська // Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір: матеріали науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 25 грудня, 2014) - Запоріжжя: Інститут права ім. В. Сташиса Класичного приватного університету, 2014. - С. 109-113.

13. Жаровська Г.П.Торгівля зброєю як вид транснаціональної злочинної діяльності в Україні /Г.П. Жаровська/ Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 13-14 лютого 2014) - Херсон: Херсонський держ. у-т, видавничий дім "Гельветика", 2015. - С. 140-144.

14. Жаровська Г.П. Транснаціональна злочинність: проблема термінологічного визначення /Г.П. Жаровська/ Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні:матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 27-28 лютого 2015) - Ужгород: Ужгородський національний у-т, 2015. - С. 156-160.

15. Жаровська Г.П. Кримінальні корпоративні структури як суб'єкт транснаціональної організованої злочинності/ Г.П. Жаровська/ Міжнародне та національне законодавство: способи удосконалення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ 3-4 квітня, 2015) - Дніпропетровськ: Дніпропетровський гуманітарний у-т, 2015. - С. 186-189.

16. Жаровська Г.П. Витоки сепаратизму в українському Донбасі як ідеологія транснаціональної злочинності нового типу/ Г.П. Жаровська/ Pravna veda a prax v tretom tisicroci: Medzinarodnej vedeckej konferencie (Kosice, Slovenska Republika, 27-28 februar, 2015) - Kosice: Univerzita Pavla Jozefa safarika v Kosiciach, Pravnicka fakulta, 2015. - С. 151-154.

17. Жаровська Г.П. Криміналізація соціально-економічних відносин в умовах глобалізації /Г.П. Жаровська/ Актуальні питання кримінального права, кримінального процесу та криміналістики (до сторіччя з дня смерті Ганса Гросса): матеріали Міжнародної науково-практичній конференції (м. Львів, 29 січня, 2016) - Львів: інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2016. - С. 70-71.

18. Жаровська Г. П. Транснаціональна організована злочинність : соціокультурний код / Г. П. Жаровська // Матеріали наук. конф. [«Антропосоціокультурна природа права»], (Чернівці, 25-27 травня 2016 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 403-407.

19. Жаровська Г.П. Транснаціональна організована злочинність: стратегічні вектори протидії/ Г.П. Жаровська/ "Протидія злочинності: теорія та практика": матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Київ,19 жовтня, 2016 року) - Київ: Національна академія прокуратури України, 2016 - С. 240-245.

20. Жаровська Г.П. Запобігання транснаціональній організованій злочинності в Україні: виклики сучасності /Г.П. Жаровська/"Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності": матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 9 грудня 2016 року) - Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2016 - С. 46-51.

21. Zharovska Н. Cooperation of States in Combating of Transnational Organised Crime: Directions and Forms / H. Zharovska //8th LUMEN International Conference Rethinking Social Action. Core Values in Practice (RSACVP 2017) (April 7-8th, 2017) Suceava, Romania. – P.436.

22. Жаровська Г.П. Проблеми правового забезпечення протидії транснаціональниій організованій злочинності в України / Г.П. Жаровська // Концептуальні основи кримінальної законотворчості: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 19 жовтня 2017 року. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. – 607 с. – 272-282 С.

23. Жаровська Г.П. Міжнародні договори та судовий прецедент – джерела кримінального права? / Г.П. Жаровська // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : Матеріали міжнародної наукової конференції (Чернівці, 26-27 жовтня 2017 р.). – Чернівці : Технодрук, 2017. – 332 с. – 219- 223 С.

24. Жаровська Г.П. Національний превентивний механізм в Україні: напрями та інструменти. Права людини та публічне врядування: матеріали всеукраїнського форуму. (Чернівці, 15 березня, 2018 р.). – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2018. С. 42-45.

25. Жаровська Г.П. Транснаціональні злочини: проблеми та перспективи. Гуманізація кримінальної відповідальності: матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 16–17 листопада 2018 року). – Івано-Франківськ: Університету Короля Данила, 2018. – С. 96-100.


Навчально-методичні праці

1. Жаровська Г.П, Ющик О.І. Кримінальне право України (Загальна частина): навч. посіб. / Галина Жаровська, Олена Ющик. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 304 с.


Монографії

1. Жаровська Г.П. Транснаціональна організована злочинність в Україні: феномен, детермінація, протидія: монографія / Галина Жаровська. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. 568 с.