Список публікацій


Статті:

1. Гусар Л.В. Історія розвитку інституту необхідної оборони. Держава і право: Збірник наукових праць. Спецвипуск. – 2005. – С.287-292.

2. Гусар Л.В. Правова та соціальна природа інституту необхідної оборони. Ерліхівський збірник Випуск 4-5. – Чернівці, 2005. – С. 224-22.

3. Гусар Л.В. Кримінологічні аспекти реалізації інституту необхідної оборони. Науковий вісник Чернівецького університету. – 2005. - № 306. – С.118-122.

4. Гусар Л.В. Поняття меж необхідної оборони. Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. - № 11. – С.73-78.

5. Гусар Л.В. Застосування необхідної оборони працівниками міліції. Вісник прокуратури. – 2006. - № 10. – С. 90-94.

6. Гусар Л.В. Реалізація права на оборону. Науковий вісник Чернівецького університету. – 2007. - № 375. - С.115-118.

7. Гусар Л.В. Порівняльна характеристика кримінального права зарубіжних країн. Вісник прокуратури. – 2008. - № 2. – С. 119-125.

8. Гусар Л.В. Поняття інституту необхідної оборони у кримінальному праві України. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 525: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 100-105.

9. Гусар Л.В. Історія зарубіжної кримінологічної думки: витоки кримінології. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 538: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 99-103.

10. Гусар Л.В. Проблемні питання при перевищенні меж необхідної оборони. Вісник прокуратури. – 2010. - № 10. – С. 59-68.

11. Гусар Л.В., Боднарук О.М. Історичні етапи правового закріплення інституту необхідної оборони. Вісник прокуратури. – 2011. - № 4. – С.112-119.

12. Гусар Л.В. Тенденції розвитку злочинності в Україні. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 540: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 104-108.

13. Гусар Л.В. Использование автономных средств защиты при необходимой обороне, проблемные вопросы. Европейски измерения на правото. - Русенски Университет «Ангел Кънчев», 2012. – С. 123-128.

14. Гусар Л.В., Вакарюк Л.В. Кримінально-правові підстави реалізації права на необхідну оборону. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 728: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 128-134.

15. Гусар Л.В. Практичні питання удосконалення законодавства, яке регламентує право на необхідну оборону. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»: збірник наукових статей. – Чернівці, 2014 - № 2. – С.183-191.

16. Вакарюк Л.В., Гусар Л.В. Загальна характеристика сучасних підходів до розуміння системи фінансового права України. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»: збірник наукових статей. – Чернівці, 2015 - № 2. – С.45-57.

17. Гусар Л.В. Призонізація як механізм формування соціального інституту: Причини, шляхи протидії / Prisonization as the social institutiov formation mechanism: Reasons, ways of combating / Л.В. Гусар // “Human rights: theory and practice” Collection of scientific papers; edited by Maryna Dei, Olha Rudenko. 2 Issue. – London: IASHE, 2017. – 186 p.

18. Гусар Л.В. Наукові погляди Чезаре Ломброзо / Л.В. Гусар // Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference “New Opportunities in the World Science” (August 31, 2017, Abu-Dhabi, UAE). – № 9 (25), Vol.4, September 2017.

19. Гусар Л.В. Кримінологічна характеристика особи, яка перевищила межі необхідної оборони / Л.В. Гусар // World Science, № 2 (30), Vol.4, February 2018. – p. 77-80.

20. Гусар Л.В. Призонізація як соціальний феномен / Л.В. Гусар // Science Review, 3 (10), March 2018, Vol. 8. – p. 48-49.


Конференції:

1. Гусар Л.В. Поняття необхідної оборони / Л.В. Гусар // IV міжнародна науково-практична конференція «Динаміка наукових досліджень». Матеріали. Дніпропетровськ. - 2005. – С.24-26.

2. Гусар Л.В. Соціально-правова сутність інституту необхідної оборони / Л.В.Гусар // Наука і життя: Українські тенденції, інтеграція у світову наукову думку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 2 частина, 20-25 квітня 2005 року. – Київ, 2005р. – С. 56-58.

3. Гусар Л.В. Системний аналіз інституту необхідної оборони / Л.В.Гусар // Сучасна українська наукова думка : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 3 частина, 6-10 червня 2005 року. – Київ, 2005р. – С. 34-35.

4. Гусар Л.В. Проблемні питання необхідної оборони / Л.В.Гусар // Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть : Тези доповідей IV Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. Частина 1. – Тернопіль, 2006р. – С. 27-28.

5. Гусар Л.В. Проблемні питання перевищення меж необхідної оборони / Л.В.Гусар // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : Збірник тез наук. Доповідей за матеріалами ІІІ Міжнародної конференції аспірантів, студентів та здобувачів, 23-24 березня 2007 року. – Луцьк, 2007р. – С. 238-239.

6. Гусар Л.В. Кримінологічна обумовленість інституту необхідної оборони / Л.В.Гусар // Правова політика Української держави : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 70-річчю Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, том 2, 19-20 лютого 2010 року. – Івано-Франківськ, 2010р. – С. 117-119.

7. Гусар Л.В. Кримінологічне дослідження особи, яка перевищила межі необхідної оборони. Medzinarodna vedecka konferencia «Pravna veda a prax: vyzvy modernych europskych integracnych procesov». - Bratislava, Slovenska republika.- 27-28 novembra 2015 r.– С.46-49.

8. Гусар Л. В. Корупція у політичній сфері : реалії сьогодення / Л. В. Гусар // Матеріали наук. конф. [«Антропосоціокультурна природа права»], (Чернівці, 25-27 травня 2016 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 429-432.

9. Гусар Л.В. Історіографічний аналіз формування якості та ефективності правового закріплення інституту необхідної оборони / Л.В. Гусар // Концептуальні основи кримінальної законотворчості: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 19 жовтня 2017 року. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. – 607 с. – С. 247-254.


Навчально-методичні роботи:

1. Дякур М.Д., Гусар Л.В.Кримінальне право (особлива частина) Чернівці: Рута, 2010. – 87 с.

2. Дякур М.Д., Гусар Л.В Кримінологія. Чернівці: Рута, 2011. – 48 с.

3. Гусар Л.В. Кримінальна віктимологія. Чернівці: Рута, 2011. – 44 с.