Список публікацій


Публікації у фахових виданнях

1. Дякур М.Д. Поняття та сутність закінченого та незакінченого замаху на злочин // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». – Випуск №2. – 2014. – С. 191-199.

2. Дякур М.Д. Замах на злочин за кримінальним законодавством СРСР / М.Д. Дякур // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук. праць. Вип. 618: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С.121-124.

3. Дякур М.Д. Доцільність поділу замаху на види та критерій такого поділу / М.Д. Дякур // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук. праць. Вип. 636: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С.124-127.

4. Дякур Мария. Понятие покушения на преступление в уголовном праве Украины / Мария Дякур // Европейски измерения на правото. – Руссе: Русенски университет «Ангел Кънчев», 2012. – С.116-122.

5. Дякур М.Д. Стадії вчинення злочину та незакінчений злочин: проблеми розмежування / М.Д. Дякур // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук. праць. Вип. 578: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С.100-103.

6. Дякур М.Д. Замах на злочин: поняття та сутність / М.Д. Дякур // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук. праць. Вип. 597: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С.117-120.

7. Дякур М.Д. Критерії відмежування замаху на злочин від закінченого злочину // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 9. Ужгород: Поліграф-центр «ЛІРА», 2008.– С.384-387.

8. Дякур М.Д. Відмежування замаху на злочин від готування до злочину // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 39. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2008. – С. 532-537.

9. Дякур М.Д. Особливості призначення покарання за вчинення замаху на злочин: проблеми теорії та практики // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 402: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2007. - С.120-122.

10. Дякур М.Д. Розвиток кримінального законодавства про замах на злочин в Україні // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2006. – Вип. 333. – Правознавство. – С.117-122.

11. Дякур М.Д. Поняття, ознаки та аналіз складу замаху на злочин // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2006. – Вип. 348. – Правознавство. – С. 115-119.

12. Дякур М.Д. Інститут замаху на злочин в кримінальному праві зарубіжних країн // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. Т. 2. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – С. 464-467.


Публікації за матеріалами науково-практичних конференцій

1. Дякур М.Д. Законодавство про кримінальну відповідальність за замах на злочин: історичний аспект // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології, кримінально-виконавчого права: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики», присвяченої 10-річчю Міжнародного гуманітарного університету (м. Одеса, 28 жовтня 2011 року). – Одеса: Фенікс 2011. – С.99-102.

2. Дякур М.Д. Замах на злочин в теорії кримінального права ХІХ століття // Актуальні питання сучасних державотворчих та правотворчих процесів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 24 лютого 2011 року. – Запоріжжя: у 3-х частинах. – Ч.3. – 112 с.

3. Дякур М.Д. Щодо питання про підстави кримінальної відповідальності за замах на злочин // Правова політика Української держави: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Том 2 / 119-20 лютого 2010 року – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. – 329 с.

4. Дякур М.Д. Особливості відмежування замаху на злочин від готування до злочину // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: Зб. тез наук. доповідей за матеріалами ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф., м. Луцьк, 23-24 березня 2007.- Луцьк, 2007. – С.240-241.

5. Дякур М.Д. Добровільна відмова при вчиненні замаху на злочин // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 квітня 2005 р.). – Острог: правничий факультет Національного університету «острозька академія», 2005. – С.323.

6. Дякур М.Д. Особливості добровільної відмови при вчинені замаху на злочин // Матеріали конференції «Ерліхівські читання» 11-12 травня 2005 року. – Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Випуск 4-5. – Чернівці: Рута, 2005. – С.216-219.


Навчально-методичні праці

1. Шевчук А.В, Дякур М.Д. Кримінальне право України (Особлива частина): навчальний посіб. / Андрій Шевчук, Марія Дякур. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2013. – 472 с.

2. Кримінальне право України (Особлива частина): Навчально-методичний посібник. Укл. А.В. Шевчук, М.Д. Дякур, Л.В. Гусар – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 88 с.