Список публікацій

1. Василова-Карвацька О.В. Прокуратура, як суб’єкт протидії корупції в сфері охорони здоров’я / О.В. Василова-Карвацька // Науковий вісник Чернівецького національного університету : Збірник наук. праць - Чернівці: Рута, 2009. – Вип. 522: Правознавство. - С. 117–121.

2. Василова-Карвацька О.В. Право на охорону здоров’я як об’єкт наглядової діяльності прокуратури / О.В. Василова-Карвацька // Науковий вісник Чернівецького національного університету : Збірник наук. праць - Чернівці: Рута, 2010. – Вип. 538: Правознавство. - С. 111–114.

3. Василова-Карвацька О.В. Етичні та психологічні основи діяльності прокурора при здійсненні перевірок за напрямом нагляду за дотриманням законів у сфері охорони здоров’я / О.В. Василова-Карвацька // Науковий вісник Чернівецького національного університету : Збірник наук. праць - Чернівці: Рута, 2011. -мВип. 597: Правознавство. - С. 121–124.

4. Василова-Карвацька О.В. Форми та методи прокурорського нагляду за додержанням законів про охорону здоров’я / О.В. Василова-Карвацька // Митна справа. – 2012. - № 6. – Ч. 2. – С. 234–239.

5. Василова-Карвацька О.В. Основні проблеми правового регулювання прокурорського нагляду за додержанням законів про охорону здоров’я / О.В. Василова-Карвацька // Форум права. - 2012. - № 4. – С. 134–139 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-4/12boopfp.pdf

6. Василова-Карвацька О.В. Основні проблеми підвищення ефективності нагляду за додержанням законів про охорону здоров’я та шляхи їх подолання / О.В. Василова-Карвацька // Наука і правоохорона. – 2012. - № 4 (18). – Ч. 2. – С. 25–29.

7. Василова-Карвацкая О.В. Сутність та значення повноважень прокурора з безпосереднього виявлення протиправних діянь у сфері охорони здоров’я / О.В. Василова-Карвацька // Митна справа. –2013. - № 4 (22). – Ч. 2. - С. 55–61.

8. Василова-Карвацька О.В. Актуальність виділення окремої групи повноважень прокурора з нагляду за додержанням законів про попередження протиправних діянь у сфері охорони здоров’я / О.В. Василова-Карвацька // Актуальні проблеми права: теорія і практика: збірник наукових праць. – Луганськ: Східноукраїнський національний ун-т ім. В. Даля, 2013. - № 27. – С. 248–256.

9. Василова-Карвацькая О.В. Современное состояние и основные тенденции развития прокурорского надзора за соблюдением законов об охране здоровья в Украине / О.В. Василова-Карвацкая // Правовой журнал «Закон и жизнь» («Legea si Viata») (Республика Молдова). – 2013. - № 9. - С. 57–60.

10. Василова-Карвацька О.В. До питання визначення класифікації форм та методів прокурорського нагляду за додержанням законів про охорону здоров’я / О.В. Василова-Карвацька // Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні: мат-ли міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 червня 2013 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив». – 2013. – С. 112–114.

11. Василова-Карвацька О.В. До питання удосконалення нормативно-правового регулювання нагляду за додержанням законів про охорону здоров’я / О.В. Василова-Карвацька // Трудове законодавство: шляхи реформування: мат-ли ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., 12 квітня 2013 р. м. Харків; за заг. ред. К.Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2013. – С. 341-343.

12. Василова-Карвацька О. В. Огляд місця події : актуальні аспекти / О. В. Василова-Карвацька // Матеріали наук. конф. [«Антропосоціокультурна природа права»], (Чернівці, 25-27 травня 2016 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 433-435.