Список публікацій


Статті:

1. Лубко О.А. Наукова думка кінця ХІХ – середини ХХ століття про причини насильницької злочинності неповнолітніх / О.А. Лубко // Науковий вісник Чернівецького університету : Правознавство. – 2013. – № 682. – С. 137-140.

2. Нікітіна О.А. Потреби, як елемент мотивації злочинної поведінки неповнолітніх / О.А. Нікітіна // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія". – 2015. – Вип. 2. – С. 161-169.

3. Нікітіна О.А. Проблеми співвідношення понять правового статусу засуджених, правового статусу людини і правового статусу громадянина / Olena Nikitina. Problems of relationship constitute the legal status of convicts of persons, the legal status of human and the legal status of the citizen // Visegrad journal of human rights, №5, 2017, October, 2017. – p. 153-158.


Конференції:

1. Лубко Е.А. Анализ теорий причин преступности несовершеннолетних зарубежных стран в период XIX-XX вв. / Е.А. Лубко // Научни трудове на Русенския университет – том 51, серия 7. Русе, 2012. – 292 с. – С. 286-292.

2. Лубко О.А. Погляди античних філософів на причини злочинів / О.А. Лубко // Теорія та практика юридичної освіти: Зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 20 квітня 2012. – К.: Видавництво Європейського університету. – 2012. 224 с. – С. 104-107.

3. Лубко О.А. Причини злочинності неповнолітніх у Радянському Союзі / О.А. Лубко // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: Матеріали міжнародної науково практичної конференції, м. Ужгород, 16-17 лютого 2013 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – 256 с. – С. 196-198.

4. Лубко О. Основні напрями протидії злочинності неповнолітніх/ Олена Лубко // Протидія злочинності: теорія та практика : збірник матеріалів VІ Міжвузівської науково-практичної конференції студентів (курсантів) та молодих учених (м. Київ, 16 травня 2014 р.). – К. : Національна академія прокуратури України, 2014. – 484 с. – С. 119-122.

5. Нікітіна О. А. Злочинність неповнолітніх : соціокультурний підхід / О. А. Нікітіна // Матеріали наук. конф. [«Антропосоціокультурна природа права»], (Чернівці, 25-27 травня 2016 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 447-450.

6. Нікітіна О.А. Соціально-економічні причини та умови злочинності неповнолітніх / О.А. Нікітіна // Україна-Польща: економічні та соціальні виклики 2030: Збірник матеріалів міжнародної міждисциплінної конференції, Варшава, Польська Республіка, 30.06 - 02.07.2017 р. – 172 с. – 166-170 С.

7. Нікітіна О.А. Оновлення методологічних підходів щодо кримінальної відповідальності неповнолітніх / О.А. Нікітіна // Концептуальні основи кримінальної законотворчості: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 19 жовтня 2017 року. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. – 607 с. – 550-558 С.