Список публікацій


Навчально-методичні посібники

1. Нежурбіда С.І., Шевчук А.В., Жаровська Г.П., Ющик О.І., Ніндипова Т.А. Кримінологія. Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Рута, 2004. – 80 с.

2. Ющик О.І. Призначення покарання. Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Рута, 2005. – 46 с.

3. Ющик О.І., Шевчук А.В., Нежурбіда С.І. Кримінальне право України. Особлива частина: Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Рута, 2005. – 124 с.

4. Жаровська Г.П, Ющик О.І. Кримінальне право України (Загальна частина): навч. посіб. / Галина Жаровська, Олена Ющик. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 304 с.


Публікації у фахових виданнях

1. Ющик О.І. Діяння, пов’язане з ризиком // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2001. – Випуск 121. Правознавство. – С. 112-115.

2. Ющик О.І. Історична еволюція виправданого ризику в кримінальному праві // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2002. – Випуск 147. Правознавство. – С. 105-108.

3. Ющик О.І. Умови правомірності діяння, пов’язаного з ризиком // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2002. – Випуск 154. Правознавство. – С. 107-110.

4. Ющик О.І. Класифікація видів виправданого ризику // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2002. – Випуск 161. Правознавство. – С.114-117.

5. Ющик О.І. Інститут виправданого ризику в кримінальному праві зарубіжних країн // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2003. – Випуск 1. Правознавство. – С. 113-117.

6. Ющик О.І. Поняття медичного ризику та умови його правомірності // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2004. – Випуск 236. Правознавство. – С. 121-124.

7. Ющик О.І. Значення принципу гуманізму при призначенні покарання // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2004. – Випуск 273. Правознавство. – С. 107-112.

8. Ющик О.І. Неправомірність виправданого ризику при створенні загрози для життя людей, екологічної катастрофи та інших надзвичайних подій //Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 28. – К.: Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 20005. – С.309-314.

9. Ющик О.І. Кримінально-правове регулювання господарського ризику //Підприємство, господарство і право. – 2005. - №11. - С. 141-145.

10. Ющик О.І. Спортивний ризик, як різновид виправданого ризику // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України 2005. Т.2. – С. 380-384.

11. Ющик О.І. Психологічний аспект діяння, пов’язаного з ризиком, у контексті боротьби з організованою злочинністю // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією – теорія і практика. – 2005. - №.11. - С. 81-90.

12. Ющик О.І. Досягнення суспільно-корисної мети як умова правомірності діяння, пов’язаного з ризиком // Актуальні проблеми економіки. – 2006. - №3 (57). – С. 147-153.

13. Ющик О.І. Зміст загальних засад призначення покарання //Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць. – Вип. 29. – Одеса: ПП «Фенікс», 2006. – С. 82-85.

14. Ющик Е.И. Обобщение практики назначения наказания как фактор предупреждения правотворческой ошибки // Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения в постсоветских государствах: материалы Междунароного научно-практического круглого стола (29-30 мая 2008 года) / под ред. В.М.Баранова, И.М.Мацкевича. – М.: Проспект, 2009. – С. 1088-1095.

15. Ющик О.І. Історичний розвиток уявлень про зміст покарання. // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія Правознавство. – №533.- Чернівці. – 2010. – С. 88-98.

16. Ющик О.І. Первинна форма покарання: кровна помста // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки.- Херсон, 2013. – Випуск 4. – Том 1. – С. 33-36.

17. Ющик О.І. Зміст покарання // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право.- Ужгород, 2014. – Випуск 26. – С. 238-243.

18. Ющик Е.И. Правовая сущность уголовного наказания в уголовном праве Украины //Журнал «Legea ?i via?a» ("Закон и Жизнь"). – Май 2014 года. - № 5/3. - С. 182-186.

19. Ющик О.І. Принцип законності і його реалізація при призначенні покарання // Вісник Чернівецького Національного університету «Одеська академія». Наукове видання. – Випуск 2/2014. – Чернівці, 2014. – С. 212-222.

20. Ющик О.І. Індивідуалізація покарання як кримінально-правовий принцип // Науковий вісник Ужгородського державного університету. Серія Право.- Випуск 27. – Т.3 – Ужгород, 2014. – С. 85-89.

21. Ющик О.І. Конфіскація майна як вид покарання / Confiscation of property as a type of punishment / О.І. Ющик // “Innovations in Science and Education: Challenges of our time” Collection of scientific papers; edited by Maryna Dei, Olha Rudenko. 2 Issue. – London: IASHE, 2017. - С. 147-149.

22. Ющик О.І. Удосконалення інституту присяжних через призму особи присяжного / Olena Yuschyk. Problems of relationship constitute the legal status of convicts of persons, the legal status of human and the legal status of the citizen // Visegrad journal of human rights, №5, 2017, October, 2017. – p. 225-230.

23. Ющик О.І. Досудова доповідь: сутність, зміст та значення для призначення покарання // Право і суспільство. - №1. - Ч.2. - 2018. - С.235-240.


Участь в конференціях

1. Ющик О.І Діяння, пов’язане з ризиком як обставина, що виключає злочинність діяння. // Україна: шляхами віків: Матеріали міжнародної наукової конференції (24 травня 2002 року). – Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, 2002. – С. 273-276.

2. Ющик О.І Основні ознаки виправданого ризику // Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть: Міжнародна науково-теоретична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених (20 лютого 2003 року). – Інститут економіки і підприємництва, 2003. – С. 178-179.

3. Ющик О. Перевищення меж діяння, пов’язаного з ризиком та відповідальність за кримінальним правом України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції (5-6 лютого 2004 року). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004. – С. 374-375.

4. Ющик О.І Відмінність діяння, пов’язаного з ризиком, від крайньої необхідності // Сучасний соціокультурний простір 2004: всеукраїнська науково-практична конференція (20-25 грудня 2004 року). – К., 2004. – Ч. ІІ. – С. 100-103.

5. Ющик О.І Виправданий ризик в законодавстві англосаксонського права //Науковий потенціал України: перша всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція (1-5 березня 2005 року). Ч.2. – К., 2005. – С. 80-82.

6. Ющик О. Передумови та підстави звільнення від кримінальної відповідальності // Тези доповідей і повідомлень IV Всеукраїнської науково-практичної конференції “Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні” (Острог, 28-29 квітня 2005). – Острог: правничий факультет Національного університету “Острозька академія”, 2005. - С.431-433.

7. Ющик О.І Правова природа виправдного ризику в системі романо-германського кримінального права // Наука і життя: українські тенденції, інтеграція у світову наукову думку: всеукраїнська науково-практична конференція (20-25 квітня 2005 року). Ч.2. – К., 2005. – С. 65-67.

8. Ющик О.І Управлінський ризик, як різновид виправданого ризику // Сучасна наукова думка: всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція (6-10 червня 2005 року). Ч.3. – К., 2005. – С. 52-53.

9. Ющик О.І Відмінність виправданого ризику від виконання наказу або розпорядження // Соціум. Наука. Культура. Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (28-30 січня 2006 року). – К., 2006. – С. 58-59.

10. Ющик О.І Соціальне призначення кримінального покарання //Україна наукова: Друга всеукраїнська науково-практична інтернет-коференція (21-23 грудня2006 року). – К., 2006. – С. 74-75.

11. Ющик О.І Призначення справедливого покарання як метод перевиховання злочинця // Управлінські, правові та соціально-економічні чинники розвитку Української держави у ХХІ сторіччі: Матеріали VI науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2008 р., Чернівецька Філія МАУП. – Чернівці, ТОВ «Друк Арт», 2008. – С. 168-172.

12. Ющик О.І. Гуманізм покарання // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: Матеріали м. Ужгород, 16-17 лютого 2013 року. – Херсон: видавничий дім «Гельветика», 2013. – 256 с. – С. 214-217.

13. Ющик О.І. Зміст кримінального покарання //Актуальні проблеми реформування системи законодавства України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 22-23 лютого 2013 року. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2013. 144 с. – С. 126-128.

14. Ющик О.І. Виникнення покарання як соціальна необхідність //Правові засади забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 6-7 грудня 2013 року. – Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2013. – 132 с. – С. 105-108.

15. Ющик О.І. Основні концепції покарання Чезаре Беккаріа //Міжнародна науково-практична конференція «Про злочин і покарання: еволюція кримінально-правової доктрини», присвячена 250-річчю трактату Чезаре Беккаріа, м. Одеса, 13 червня 2014 року. – Одеса, 2014.

16. Ющик О.І. Принцип законності при призначенні покарання // Pravna veda a prax: vyzvy modernych europskych integracnych procesov. Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie (27-28 novembra 2015). – Bratislava, 2015. – С. 172-175.

17. Ющик О. І. Виправлення засудженого / О. І. Ющик // Матеріали наук. конф. [«Антропосоціокультурна природа права»], (Чернівці, 25-27 травня 2016 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 425-428.

18. Ющик О.І. Особа винного при призначенні покарання / О.І. Ющик // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 19 жовтня 2017 року. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. – С. 437-443.

19. Ющик О.І. Кримінально-правове значення покарання / О.І. Ющик // Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 жовтня 2017 р. – Харків : Право, 2017. – С. 243-246.

20. Ющик О.І. Зміст принципу гуманізму в кримінально-правовому вимірі // Гуманізація кримінальної відповідальності: матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 16–17 листопада 2018 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2018. – С. 279-283.