Список публікацій


Наукові праці, опубліковані у наукових зарубіжних виданнях

1. Боднарук О. Загальна характеристика права на необхідну оборону в мусульманських державах / Олександр Боднарук // Innovations in Science and Education : Challenges of Our Time. – London : IASHE (International Academy of Science and Higher Education), 2017. – Issue 2. – pp. 85-88.


Наукові праці, опубліковані у наукових фахових виданнях України

1. Боднарук О. М. Необхідна оборона при посяганні на власність у мусульманських країнах / О.М. Боднарук // Підприємництво, господарство і право. – Київ : Книжкова друкарня наукової книги, 2014. – № 9 (225). – С. 76-81.

2. Гриндей Л. М., Боднарук О. М. Проблеми застосування примусових заходів медичного характеру щодо неповнолітніх / Л. М. Гриндей, О. М. Боднарук // Науковий вісник Ужгородського нац. ун-ту. – Серія «Право». – Херсон : Гельветика, 2014. – Вип. 27. – Т. 3. – С. 93-96.

3. Боднарук О. М. Проблеми застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту в умовах необхідної оборони / О. М. Боднарук // Підприємництво, господарство і право. – Київ : Книжкова друкарня наукової книги, 2014. – № 3 (219). – С. 75-79.

4. Боднарук О. М. Відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення як мета необхідної оборони / О. М. Боднарук // Науковий вісник Чернівецького ун-ту : Зб. наук. праць. – Серія : Правознавство. – Чернівці : Рута, 2013. – Вип. 682. – С. 125-131.

5. Боднарук О. М. Необхідна оборона при посяганні на власність в Україні : актуальні проблеми / О. М. Боднарук // Науковий вісник Чернівецького ун-ту : Зб. наук. праць. – Серія : Правознавство. – Чернівці : Рута, 2013. – Вип. 660. – С. 128-133.

6. Боднарук О. М. Правова регламентація необхідної оборони за кримінальним законодавством США / О. М. Боднарук // Вісник Національної академії прокуратури України. – Київ : ЗАТ «ВІПОЛ», 2011. – № 2. – С. 114-120.

7. Боднарук О. М. Захист власності як різновид права на необхідну оборону за кримінальним законодавством США / О. М. Боднарук // Юридична Україна. – Київ : ТОВ «Юрінком Інтер», 2011. – № 6 (102). – С. 106-112.

8. Гусар Л. В., Боднарук О. М. Історичні етапи правового закріплення інституту необхідної оборони / Л. В. Гусар, О. М. Боднарук // Вісник прокуратури. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 112-119.

9. Боднарук О. М. Кримінальне законодавство Японії та Китаю про необхідну оборону / О. М. Боднарук // Науковий вісник Чернівецького ун-ту : Зб. наук. праць. – Серія : Правознавство. – Чернівці : Рута, 2010. – Вип. 550. – С. 118-122.

10. Боднарук О. М. Інститут необхідної оборони в англійському законодавстві / О. М. Боднарук // Науковий вісник Чернівецького ун-ту : Зб. наук. праць. – Серія : Правознавство. – Чернівці : Рута, 2010. – Вип. 538. – С. 106-110.

11. Боднарук О. М. Інститут необхідної оборони в країнах романо-германської правової системи / О. М. Боднарук // Науковий вісник Чернівецького ун-ту : Зб. наук. праць. – Серія : Правознавство. – Чернівці : Рута, 2010. – Вип. 525. – С. 110-114.

12. Боднарук О. М. Необхідна оборона при посяганні на власність / О. М. Боднарук // Держава і право : Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 548-555.

13. Гаращенко Л. П., Боднарук О. М. До визначення напрямів удосконалення законодавства України про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) / Л. П. Гаращенко, О. М. Боднарук // Часопис Київського університету права. – Київ : Київський ун-т права НАН України, 2006. – № 2. – С. 120-124.

14. Гаращенко Л. П., Боднарук О. М. Колективні трудові спори : поняття та удосконалення порядку їх вирішення в Україні / Л. П. Гаращенко, О. М. Боднарук // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ : Академія праці і соціальних відносин, 2006. – № 3 (36). – С. 16-21.


Праці апробаційного характеру

1. Боднарук О. М. «Мусульманський підхід» до природи права людини на необхідну оборону / О. М. Боднарук // Матеріали наук. конф. [«Антропосоціокультурна природа права»], (Чернівці, 25-27 травня 2016 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 417-424.

2. Боднарук О. М. Кримінально-правове забезпечення права на необхідну оборону в Італії / О. М. Боднарук // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Незалежний суд – гарантія захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина»], (Чернівці, 30 травня 2009 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 428-431.

3. Боднарук О. М. Спільні та відмінні риси необхідної оборони та крайньої необхідності / О. М. Боднарук // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Українське правосуддя : здобутки та перспективи»], (Чернівці, 16 травня 2008 р.). – Чернівці : Рута, 2008. – С. 385-388.

4. Боднарук О. М. Провокація необхідної оборони : необхідність законодавчого закріплення / О. М. Боднарук // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів [«Теорія та методологія порівняльного правознавства у кримінально- правовій сфері. Четверті юридичні читання»], (Одеса, 23 травня 2008 р.). – Одеса : Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2008. – С. 93-96.

5. Боднарук О. М. Щодо вдосконалення ч. 4 ст. 36 Кримінального кодексу України / О. М. Боднарук // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів [«Європейське і національне кримінальне право : шляхи та перспективи розвитку. Треті юридичні читання»], (Одеса, 23 листопада 2007 р.). – Одеса : Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2007. – С. 152-153.

6. Боднарук О. М. Цивільно-правові аспекти договорів купівлі-продажу в оптовій торгівлі / О. М. Боднарук // Матеріали студентської наук. конф. Чернівецького нац. ун-ту [«Історичні, економічні та юридичні науки»], (Чернівці, 11-12 травня 2006 р.). – Чернівці : Рута, 2006. – С. 431-432.

7. Боднарук О. М. Правова природа договорів про приєднання / О. М. Боднарук // Матеріали студентської наук. конф. Чернівецького нац. ун-ту [«Історичні, економічні та юридичні науки»], (Чернівці, 11-12 травня 2005 р.). – Чернівці : Рута, 2005 .– С. 61-62.


Навчально-методичні праці

1. Проблеми кваліфікації злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг : програма курсу та метод. рекомендації (за вимогами кредитно-модульної системи) / уклад. : О. М. Боднарук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 80 с.

2. Гриндей Л. М., Боднарук О. М., Беженар І. Л. Судова медицина : Навчальний посібник / Л. М. Гриндей, О. М. Боднарук, І. Л. Беженар. – Чернівці : Видавництво «Рута», 2014. – 252 с. (з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів»)

3. Медичне право : програма курсу та метод. вказівки (за вимогами кредитно-модульної системи) / уклад. : М. І. Боднарук, О. М. Боднарук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 68 с.


Автореферат дисертації

Боднарук О. М. Необхідна оборона при посяганні на власність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 „Кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право“ / Боднарук Олександр Миколайович ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2012. – 20 с.