Список публікацій

78. Нежурбіда С.І., Скулиш Є.Д. Етіологія злочину: результат аналізу теорій // Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи: матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права, Харків, 9 грудня 2016 р. / за ред. В.Я. Тація, Б.М. Головкіна. – Харків: Право, 2016. - С. 112-114.

77. Нежурбіда, Сергій. Етіологія терористичного акту // Протидія злочинності: теорія та практика: матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 жовтня 2016 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 414-416.

76. ГАНС ГРОСС : праці вченого та література про нього з фондів Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : до 100-річчя з дня смерті : бібліогр. покажч. / уклад. : С.І. Нежурбіда, М.П. Дячук, Р.В. Сабадаш, Н.М. Загородна ; наук. ред. С.І. Нежурбіда, Є.Д. Скулиш ; авт. вступ. ст. : С.І. Нежурбіда, К. Пробст. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2015. – 222 с. – (Серія «Вчені Чернівецького університету»).

75. Нежурбіда, Сергій; Скулиш Євген. Ганс Гросс й університет Франца Йозефа в Чернівцях // Юридичний Вісник України. - 25-31 липня 2015 року. - № 29(1046). – С. 14-15.

74. Nezhurbida, Sergiy I. Criminological System // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції [22 травня 2015 року, м. Харків] / МВС України ; Харківський нац. ун-т внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України. – Х. : ХНУВС, 2015. – C. 120-121.

73. Нежурбіда С.І. Злочин як відображення ціннісно-нормативної орієнтації людини // Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення [Текст] : тези доп. Наук.-практ.конф. (Київ, 26 березня 2015 року) / [ред. кол. В.В. Чернєй, О.М. Джужа, В.В. Василевич та ін.]. – К.: Національна академія внутрішніх справ, 2015. – С. 46-50.

72. Нежурбіда С.І. Еволюція доктринальних поглядів на причини злочинності в період XVIII-XIX ст. // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2015. – № 1(94). - С. 269-277.

71. Neshurbida, Sergij (2014). Hans Gross an der Franz-Josephs-Universitat Czernowitz (1899-1902): Leben Arbeit und wissenschaftliche Tatigkeit. In: Christian Bachhiesl, Sonja Bachhiesl, Johann Leitner (Hg.). Kriminologische Entwicklungslinien: Eine interdisziplinare Synopsis. LIT Verlag, S. 97-116.

70. Нежурбіда, Сергій. Злочинна установка // Протидія злочинності: теорія та практика: збірник матеріалів VІ Міжвузівської науково-практичної конференції студентів (курсантів), аспірантів та молодих учених (Київ, 16 травня 2014 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2014. – С. 375-378.

69. Нежурбіда С.І. Людина як носій потреб – центральна категорія сучасних теорій причин злочинності // Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції [23 травня 2014 року, м. Харків] / МВС України; Харківський нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. – Том І. – Х.: ХНУВС, 2014. – С. 235-239.

68. Скулиш Є.Д., Нежурбіда С.І. Щодо визначення поняття злочину // Боротьба з організованою злочинністю (теорія і практика). – 2014. - № 1(32). – С. 103-107.

67. Скулиш Є.Д., Нежурбіда С.І. Теорії контролю як «соціально процесні» теорії причин злочинності: аналіз вихідних положень // Часопис Київського університету права. – 2014. - № 1. – С. 274-278.

66. Нежурбіда С. Етіологія злочину : Теорії, аналіз, результат : монографія. – Чернівці : Друк Арт, 2013. – 432 с.

65. Нежурбіда С.І. Генетичний підхід до пояснення злочинної поведінки: сутність практика застосування // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 682: Правознавство. - Чернівці: ЧНУ, 2013. – C. 115-121.

64. Нежурбида С. Теории социальной реакции как теории причин преступности: анализ исходных положений // Закон и жизнь. – 2013. - № 11/3(263). – С. 128-132.

63. Нежурбида С. Cравнительно-криминологическое исследование современных теорий причин преступности // Закон и жизнь. – 2013. - № 10/2(262). – С. 163-167.

62. Nezhurbida, Sergiy [2013]. Systems Approach to Comparative Criminological Studies: Conceptual Issues. Jurisprudence 20(1): 267-282.

61. Нежурбіда C. Теорії соціального навчання як «соціально процесні» теорії причин злочинності: аналіз вихідних положень // Вісник Львівського університету. Збірник наукових праць. Серія юридична. Випуск 58. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. - С. 296-303.

60. Никифорак М., Нежурбіда С. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича // Право України. – 2013. - № 1-2. - С. 442-447.

59. Нежурбіда С.І. Еволюція аналізу теорій причин злочинності у другій половині ХХ століття // Актуальні проблеми держави і права. – 2012. - № 68. – С. 543-549.

58. Нежурбіда С.І. Еволюція аналізу теорій причин злочинності в першій половині ХХ століття // Актуальні проблеми держави і права. – 2012. - № 67. – С. 478-484.

57. Нежурбіда С.І. Теорія соціальної дезорганізації: проблеми на сучасному етапі розвитку // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Випуск 20. Частина 1. Том 1. – Ужгород, 2012. - С. 66-69.

56. Нежурбіда С.І. Причини злочину та злочинності: погляди сучасних соціальних філософів // Проблеми філософії права. Том VІІІ-ІХ. – Київ-Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2012. – 496 с. – С. 249-253.

55. Нежурбида, Сергей. «Параллельный» подход к сравнительно-криминологическим исследованиям: сущность, состояние и возможности // Европейски измерения на правото. – Русе: Русенски университет «Ангел Кънчев», 2012. – 316 с. – С. 52-77.

54. Нежурбіда С.І. Теорія соціальної дезорганізації: генезис, основні положення та вплив на кримінологічну думку сучасності // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Випуск 19. Том 4. – Ужгород, 2012. - С. 75-78.

53. Нежурбіда С.І. «Неокласичний» напрям теорій причин злочинності: погляди американських економістів на причини злочину // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 636: Правознавство. - Чернівці: ЧНУ, 2012. – 140 с. - C. 118-123.

52. Нежурбіда С.І. «Етичний ірраціоналізм» як причина злочину: погляди античних філософів 500-300 рр. до н.е. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 628: Правознавство. - Чернівці: ЧНУ, 2012. – 140 с. – С. 130-135.

51. Нежурбіда С.І. «Неокласичний» напрям теорій причин злочинності: погляди Gary S. Becker-a на причини злочину Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 618: Правознавство. - Чернівці: ЧНУ, 2012. – 140 с. – С. 115-120.

50. Нежурбіда С.І. Джон Локк: погляди на причинність злочину // Теорія та практика юридичної освіти: Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 20 квітня 2012. – К.: Видавництво Європейського університету. – 2012. – 224 с. – С. 145-148.

49. Нежурбіда С.І. «Просвітницький» напрям теорій причин злочинності: ідея, сутність, наслідки // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 604: Правознавство. - Чернівці: ЧНУ, 2011. – 128 с. – С. 91-95.

48. Нежурбіда С.І. Джон Локк: погляди та причинність злочину // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 597: Правознавство. - Чернівці: ЧНУ, 2011. – 124 с. - C. 107-111.

47. Нежурбида С.И. Метауровневый подход к исследованиям в сравнительной криминологии // Научные труды РАЮН. Вып. 11. В 2 т. Т. 2. - М.: Юрист, 2011. - С. 716-721.

46. Nezhurbida, Sergiy. Basis of Comparative Criminology // Научни трудове на Русенския университет. - 2011. Том 50, серия 7. - С. 47-50.

45. Нежурбида С.И. "Метауровневый" подход к сравнительно-криминологическим исследованиям: от недостатка к преимуществам // Современные проблемы уголовной политики: материалы II Международной научно-практической конференции (23 сентября 2011 г.) / Министерство внутренних дел Российской Федерации, Краснодарский университет; под ред. д-ра юрид. наук, проф. А. Н. Ильяшенко. - Краснодар: КрУ МВД России, 2011. Т. 2. - 2011. - С . 59-65.

44. Нежурбіда С.І. Глобальна картина умисних вбивств: погляд крізь призму розвитку людського потенціалу // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 578: Правознавство. - Чернівці: ЧНУ, 2011. – 124 с. – С. 93-99.

43. Нежурбіда С.І. Концептуальні питання системного підходу до досліджень у порівняльній кримінології // Міжнародна кримінологія - проблемне поле міждициплінарних досліджень. Матеріали ІІ науково-практичного семінару. Вип. 2. - К.: Сталь, 2011. - 236 с. - С. 178-183.

42. Нежурбида С.И. «Метауровневый» подход к сравнительно-криминологическим исследованиям: от недостатков к преимуществам // Філософські, методологічні, соціологічні та психологічні проблеми права: матеріали 4-ї Міжнародної науково-теоретичної конференції (Чернівці, 28-29 травня 2011 р.). – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – 816 с. – С. 312-321.

41. Нежурбіда, Сергій. Злочинність в Канаді: аналіз статистичних даних // Матеріали Першої міжнародної конференції з Канадознавства, 26-28 лютого 2010 року. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – 280 с. – С. 135-142.

40. Нежурбіда С.І. "Регіональний" підхід до порівняльно-кримінологічних досліджень: сутність, стан і можливості // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 550: Правознавство. - Чернівці: ЧНУ, 2010. – 124 c. – C. 95-100.

39. Нежурбіда С.І. Бінарний підхід до порівняльно кримінологічних досліджень: сучасний стан, переваги та недоліки // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 538: Правознавство. - Чернівці: ЧНУ, 2010. – 124 с. – С. 85-90.

38. Нежурбіда С.І. Порівняльна кримінологія: галузь/напрям кримінології чи самостійна наука? // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 533: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – 124. – С. 95-99.

37. Нежурбіда С.І. Метарівневий підхід до порівняльно-кримінологічних досліджень: сучасний стан, переваги та недоліки // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 525: Правознавство. - Чернівці: ЧНУ, 2010. – 124 с. – С. 89-94.

36. Нежурбіда С.І. Злочинність в зарубіжних країнах як об’єкт порівняльної кримінології // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 522: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – 124 с. – С. 93-97.

35. Нежурбида С.И. Отсутствие определения потерпевшего в Уголовном кодексе Украины – правотворческая ошибка? // Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения в постсоветских государствах: материалы Международного научно-практического круглого стола (29-30 мая 2008 года) / под ред. В.М.Баранова, И.М.Мацкевича. – М.: Проспект, 2009. – 1120 с. – С. 693-698.

34. Нежурбида С.И. К вопросу об изменении определения невменяемости в Уголовном кодексе Украины // Конкретизация законодательства как технико-юридический прием нормотворческой, интерпретационной, правоприменительной практики: Материалы Международного симпозиума (Геленджик, 27-28 сентября 2007 года) / Под ред. доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ В.М.Баранова. – Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2008. – 1134 с. – С. 1006-1011.

33. До 600-річчя м. Чернівці. Курс криміналістики для офіцерів-інструкторів австрійської жандармерії / Пер. з нім. П.Жуковський. Наукова редакція перекладу і передмова С.І.Нежурбіди // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 427: Правознавство. - Чернівці: Рута, 2007. – 128 с.- С. 5-10.

32. Нежурбіда С.І. До питання про зміну визначення неосудності в Кримінальному кодексі України // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 402: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2007. – 124. – С. 106-110.

31. Нежурбіда С.І. Зміни та доповнення до Кримінального кодексу України: кількісний аналіз // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 385: Правознавство.. – Чернівці: Рута, 2007. – 124. – С. 109-117.

30. Nezhurbida, S. [2007]. Criminal victimization in Ukraine: analysis of statistical data. Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, I (3), Pp. 53-65.

29. Павчук І.С., Нежурбіда С.І. Адвокатура України. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2007. – 43 с.

28. Нежурбіда, Сергій. Ганс Гросс: людина, вчений, вчитель // Вісник Академії прокуратури України. – 2006. - № 3. – С. 119-123.

27. Нежурбіда С.І., Жуковський П.В. Курс криміналістики Ганса Гроcса для офіцерів-інструкторів австрійської жандармерії // Кримінальне право України. – 2006. - №10. – С. 51-54.

26. Нежурбіда С.І., Павчук І.С. Кримінально-виконавче право.Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Рута, 2006. – 116 с.

25. Нежурбіда С. Аналіз кількісних показників потерпілих за статтю (за даними кримінальної статистики місцевих судів Чернівецької області 2004 року) // Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць / Голов. ред. С.В.Ківалов; відп. за вип. Л.І.Кормич. – Одеса: ПП «Фенікс», 2006. – Вип. 29. – 624 с. – С. 72-76.

24. Нежурбіда С.І. Організована злочинність: природа і шлях протидії («механістичний» підхід) // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.. 282: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2005. – 124 с. – С. 114-119.

23. Нежурбіда С.І. Аналіз кількісних показників потерпілих за віком (за даними кримінальної статистики місцевих судів Чернівецької області 2004 року) // Національна безпека України: стан, кризові явища та шляхи їх подолання. Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 7-8 грудня 2005 р.). Збірник наукових праць / Редкол.: С.А.Єрохін, С.І.Пирожков, В.А.Гошовська, В.Ф.Погорілко та ін. – К.: Національна академія управління - Центр перспективних соціальних досліджень, 2005. – 400 с. – С. 182-186.

22. Нежурбіда С.І. Відмінності злочинності м.Чернівці і районів Чернівецької області // Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Випуск 4-5. – Чернівці: Рута, 2005. – 232 с. – С. 191-195.

21. Нежурбида С.И. Санкции статей, предусматривающие ответственность за совершение преступлений в составе организованных групп или преступных организаций: сравнительный анализ по УК Украины 2001 и 1960 гг. // Правовые проблемы противодействия организованной преступности: Сб. науч. статей / Под ред. М.Ф.Орзиха, В.Н.Дремина. – Библиотека журнала «Юридический вестник». – Одесса: Фенікс, 2005. – 284 с. – С. 204-214.

20. Нежурбида С.И. Теневая экономика: природа и механизм противодействия // Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць / Голов. ред. С.В.Ківалов; відп. за вип. Л.І.Кормич. – Одеса: ПП «Одеса», 2005. – Вип. 26. – 504 с. - С.. 315-320.

19. Нежурбіда С.І. Щодо питання про забезпечення виконання вироку, який передбачає покарання у виді штрафу // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України 2005. – 597 с. Т. 2. – С. 250-255.

18. Ющик О.І., Шевчук А.В.., Нежурбіда С.І. Кримінальне право України. Особлива частина: Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Рута, 2005. – 124 с.

17. Якимчук М.К., Нежурбіда С.І. До питання про конституційність частини першої статті 69 Кримінального кодексу України // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 236: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2004. – 124 с. – С. 107-111.

16. Нежурбіда С.І. Роль суду в протидії злочинності // Судово-правова реформа в Україні: проблеми та перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю Крайового суду Буковини,26-28 травня 2004 року. – Чернівці. – 328 с. – С. 246-261.

15. Нежурбіда С.І. Злочини проти основ національної безпеки України. Програма спецкурсу. – Чернівці: Рута, 2004. - 39 с.

14. Нежурбіда С.І., Шевчук А.В., Жаровська Г.П., Ющик О.І., Ніндипова Т.А. Кримінологія. Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Рута, 2004. – 80 с.

13. Якимчук М.К., Нежурбіда С.І. Кримінальне право України. Загальна частина. Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Рута, 2004. – 97 с.

12. Нежурбіда С.І. Щодо питання про предмет кримінологічного прогнозування // Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць / Голов. ред. С.В.Ківалов; відп. за вип. В.М.Дрьомін. – Одеса: Фенікс, 2004. – Вип. 20. – 382 с. – С. 251-255.

11. Нежурбіда С.І. Актуальні проблеми протидії необережній злочинності // Актуальні проблеми боротьби та попередження злочинності: Матер. наук.-практ. семінару [Івано-Франківськ] 20 лютого 2004 р. / Ред. кол.: Фріс П.Л. (голов. ред.) та ін. – Івано-Франківськ, 2004. – 196 с. – С. 147-151.

10. Нежурбида С.И. Законодательство Украины об обеспечении подозреваемому, обвиняемому, подсудимому права на защиту в уголовном процессе: проблемы применения // Российское правовое государство: Итоги формирования и перспективы развития: В 5 ч. Часть 5: Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика: Материалы Всерос. науч.-практ. конф. Воронеж, 14-15 ноября 2003 года / Под ред. Ю.Н.Старилова. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2004. – 328 с. – С. 181-191.

9. Нежурбіда С.І. Питання усвідомлення особою суспільно небезпечного характеру свого діяння при злочинній самовпевненості // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 180: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2003. – 124 с. – С. 110 – 114.

8. Нежурбіда С. Щодо питання про інтелектуальний момент злочинної самовпевненості // Тези доповідей Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть”. 20 лютого 2003 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – 428 с. – С. 48.

7. Нежурбіда С.І. Проблеми вдосконалення законодавчого визначення злочинної необережності // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 105: Правознавство. – Чернівці: „Рута”, 2001. – С. 96-98.

6. Нежурбіда С. Злочинна необережність: концепції, механізм і шляхи протидії: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2001. – 20 с.

5. Нежурбіда С. Злочинна необережність: концепція, механізм і шляхи протидії: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці, 2001. – 216 арк. - Бібліогр.: арк. 179-216.

4. Нежурбіда С. Протидія необережним злочинам як спосіб захисту прав лю-дини // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали VII регіональної науково-практичної конференції. 13-14 лютого 2001 р. м. Львів. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2001. – 227 с. – С. 212-213.

3. Нежурбіда С.І. Особливості профілактики автотранспортних злочинів // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 7. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Спілка юристів України, 2000. – С. 387-392.

2. Нежурбіда С.І. Причини та умови вчинення злочинів з необережності // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 75: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2000. – С. 101-102.

1. Нежурбіда С.І. Мотивація поведінки особи при вчиненні необережних злочинів // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 70: Правознавство. – Чернівці: ЧДУ, 1999. – С. 96-98.